کلمات مشخص شده در زیر جدول را بیابید .

روی حرف اول و آخر کلمه ، داخل جدول ، کلیک کرده و آن را انتخاب کنید.


Select Level:
{{ currentLevel.width }}x{{ currentLevel.height }}
{{cell.letter}}