Burger 1358

"1358"ســـال تــاســیــس "بــرگــر زغــالـی" ظــفـــر اسـت، رســتـــورانـی کــه هــم "نـــامـــش" و هـــم" مــنــویـش " الــگــوی ســـایـــر عـــرضــه کـنـنـدگــان هــمــبــرگـر در ســراســـر ایـــران قـــرار گــرفـــت. قـــارچ بـــرگــر، اســمـــوکــی بـــرگــر، چــیــلـی بـــرگـــر، و چــیــلـــی فـــرایــــز کــه در مــنـــوی بـــســیــاری از رســتــوران هــا قــرار گـرفـتـه ، اولـیــن بــار در ایــران تــوســـط "بـرگـر زغـالـی" عـرضـه شـده انـد