هـویـت مــا

 

بـرگــر 1358” فـسـت فــود نــیـســت بـلـکـه یـک “بـرگـرشــاپ” تــخـصـصــی اســت کــه طــی سـالـیــان طــولانـی تـمــرکـز خــود را بـر روی تـولـیـد هـمــبـرگــر، رشــد و تـکـامـل آن قــرار داده اسـت و عـلاوه بــر حـفــظ و ارتـقــای مـنــوی خــاطــره انـگـیــز”بـــرگـرزغــالـی” بـا اضــافه کـردن غـذاهـای جـدیـد بــه مـنـوی خـود مـانـنــد تـرافـل بـرگـر، تـرافـل فـرایـز، مـرگـز بـرگـر و … کـه بــاز هـم بـرای اولـیــن بـاردر ایـران هـســتــنــد ، مـنـــوی خــود را مـتــنــوع و بــه روز در آورده اسـت

مــؤســس و ايــده پــرداز

نـــام مــا

 

هزار و سیصد و پنجاه و هشت، ســـال تــاســیــس “بــرگــر زغــالـی” ظــفـــر اسـت، رســتـــورانـی کــه هــم “نـــامـــش” و هـــم” مــنــویـش ” الــگــوی ســـایـــر عـــرضــه کـنـنـدگــان هــمــبــرگـر در ســراســـر ایـــران قـــرار گــرفـــت. قـــارچ بـــرگــر، اســمـــوکــی بـــرگــر، چــیــلـی بـــرگـــر، و چــیــلـــی فـــرایــــز کــه در مــنـــوی بـــســیــاری از رســتــوران هــا قــرار گـرفـتـه ، اولـیــن بــار در ایــران تــوســـط “بـرگـر زغـالـی” عـرضـه شـده انـد

اســتــانــدار هــای مـا

 

بــرگــر1358، گـــوشــت هــمــبــرگـر، مـــرغ ، رســت بـیــف و تــمــامــی ســـس هــا و ســالاد هـا را روزانـه و زیــر نــظــر کـارشـنــاس بــهـداشـت و تـغــذیــه تـولــیـد مـی کــنــد. “بــرگــر1358” از گــوشـــت خــالـص و بــدون مــواد افــزودنـــی تـهــیــه مـی شــود.
آشپـزخــانــه “بــرگــر 1358” بـطــور کــامــل در مــعـــرض دیـــد مــشـتـــریــان قــرار دارد و بـــا بــهــتــریـــن و جـــدیــد تــریـــن و ســایـل رسـتــورانــی مـــوجــــود تــجــــهـــیـــز شــده اسـت.