هـویـت مــا

“بـرگــر 1358” فـسـت فــود نــیـســت بـلـکـه یـک “بـرگـرشــاپ” تــخـصـصــی اســت کــه طــی سـالـیــان طــولانـی تـمــرکـز خــود را بـر روی تـولـیـد هـمــبـرگــر، رشــد و تـکـامـل آن قــرار داده اسـت و عـلاوه بــر حـفــظ و ارتـقــای مـنــوی خــاطــره انـگـیــز”بـــرگـرزغــالـی” بـا اضــافه کـردن غـذاهـای جـدیـد بــه مـنـوی خـود مـانـنــد تـرافـل بـرگـر، تـرافـل فـرایـز، مـرگـز بـرگـر و … کـه بــاز هـم بـرای اولـیــن بـاردر ایـران هـســتــنــد ، مـنـــوی خــود را مـتــنــوع و بــه روز در آورده اسـت.

مــؤســس و ايــده پــرداز

 

نـــام مــا

1358 ســـال تــاســیــس “بــرگــر زغــالـی” ظــفـــر اسـت، رســتـــورانـی کــه هــم “نـــامـــش” و هـــم” مــنــویـش ” الــگــوی ســـایـــر عـــرضــه کـنـنـدگــان هــمــبــرگـر در ســراســـر ایـــران قـــرار گــرفـــت. قـــارچ بـــرگــر، اســمـــوکــی بـــرگــر، چــیــلـی بـــرگـــر، و چــیــلـــی فـــرایــــز کــه در مــنـــوی بـــســیــاری از رســتــوران هــا قــرار گـرفـتـه ، اولـیــن بــار در ایــران تــوســـط “بـرگـر زغـالـی” عـرضـه شـده انـد.

 

اســتــانــدار هــای مـا

“بــرگــر1358” گـــوشــت هــمــبــرگـر، مـــرغ ، رســت بـیــف و تــمــامــی ســـس هــا و ســالاد هـا را روزانـه و زیــر نــظــر کـارشـنــاس بــهـداشـت و تـغــذیــه تـولــیـد مـی کــنــد. “بــرگــر1358” از گــوشـــت خــالـص و بــدون مــواد افــزودنـــی تـهــیــه مـی شــود.
آشپـزخــانــه “بــرگــر 1358” بـطــور کــامــل در مــعـــرض دیـــد مــشـتـــریــان قــرار دارد و بـــا بــهــتــریـــن و جـــدیــد تــریـــن و ســایـل رسـتــورانــی مـــوجــــود تــجــــهـــیـــز شــده اسـت.

تـيــم مـديـريــتـي

مـنـصـور سـلـيــم زاده مــؤســس و ايــده پــرداز بــرنــد و “بــرگر شـاپ 1358” مــتـولــد 1334 و فـارغ الـتـحـصـيـل هـنـرهـاي درامـاتيـك از شـهـر شيكـاگـو اسـت، كه از سال 1368مـديـريـت بـرگــر زغـالـي را بــه عـهـده گـرفـت و بــا نـو آوري هــاي خـود از جـمـلــه ســس “رنـگـيـن كـمــان” ظـرف مــدت كـوتـاهـي “بــرگــر زغـالــي ظـفــر” را بـه يكي از مـعــروفـتـرين عـرضـه كـنـنـده گـان هـمـبـرگر در تـهــران تـبـديل كـرد. تـيــم مـديـريــتـي “بـرگـر1358” در كـنــار مــديـران قـديـمـي و بـا تــجــربــه، بــا بــهــره گــيــري ازابـتــكــارات و خــلاقـيـت هــاي مــديـريـتـي نـسـل جـوان تـوانـسـتــه اســت “بـــرگــر 1358” را ظــرف مــدت شــش مـــاه در مــنــطــقـــه پـنـج بــه عــلاقه مـنـدان هـمـبـرگــر مـعـرفي نـمـايـد