ایونت برگر 1358
ایونت کویر

برگزاری تور یک روزه کویر ابوزیدآباد توسط تیم رد لاین با حضور برگر 1358

خیریه رعد

حضور برگر 1358 در خیریه رعد

تیستر

نظرات مستر هانتر (تیستر غذا) درباره برگر 1358

خیریه رعد

حضور برگر 1358 در خیریه رعد

برگر1358

قدیمی هستیم اما قدیمی نمیشویم

سالگرد افتتاحیه برگر1358

یک شب هیجان انگیز به مناسبت سالگرد افتتاحیه برگر1358 در کنار شما

برگر 1358 از دوربین لقمه

یک شب هیجان انگیز در برگر 1358 از دوربین لقمه

در برگر1358 چه میگذرد؟

آیا می دانستید آشپـزخــانــه “بــرگــر 1358” بـطــور کــامــل در مــعـــرض دیـــد مــشـتـــریــان قــرار دارد و بـــا بــهــتــریـــن و جـــدیــد تــریـــن و ســایـل رسـتــورانــی مـــوجــــود تــجــــهـــیـــز شــده اسـت.